Danske FAMILIEadvokater

Offentlig retshjælp

 

Offentlig retshjælp ved advokater kan enhver der opfylder de økonomiske betingelser få. Rådgivningen indebærer et enkeltstående møde, hvor advokaten kan give rådgivning indenfor alle private områder, ved tvister, herunder om forældremyndighed, erstatningsforhold, forsikringsforhold, bodeling og arv.

I det danske retssystem findes en række ordninger, hvor man kan få gratis advokathjælp eller få tilskud til advokatbistand. I nogle tilfælde kræver det, at man har en indtægt under en vis grænse. Nedenfor er disse ordninger beskrevet.

Retshjælp på trin 1
Retshjælp på trin 1 foregår hos advokatvagterne og er gratis.

Hos advokatvagterne kan alle uanset deres indtægt få en mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål. Der er tale om en hurtig og helt grundlæggende rådgivning. Man kan betegne det som en slags juridisk skadestue, hvor man hurtigt forsøger at afdække problemets karakter og de muligheder, der er for at få det løst.

Retshjælp på trin 2 og 3
På trin 2 og 3 får man et tilskud til betaling af advokatregningen.

Retshjælp på trin 2 og 3 kræver, at ens indtægt ikke er for høj.

Du kan få tilskud i 2014, hvis din personlige indkomst i 2012 med tillæg af positiv kapitalindkomst var under 299.000 kr. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt i 2012 være under 389.000 kr. Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke medregnes.

Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 52.000 kr. pr. barn. Tillægget for børn, der ikke bor hos, men i overvejende grad forsørges af ansøgeren, anvendes, selv om ansøgeren betaler bidrag til barnet, som helt eller delvis kan fradrages ved skatteansættelsen.

Trin 2
Retshjælp på trin 2 betyder, at advokaten kan lave arbejde for 940 kr. Heraf betaler staten 75% , og man skal så selv betale resterende 25% (235 kr).

Advokaten kan på trin 2 rådgive og udarbejde enkelte breve eller enkle stævninger, svarskrifter, bodelingsoverenskomster, testamenter eller ægtepagter og lignende.

Trin 3
Hvis din sag vedrører en tvist med en modpart, hvor der er rimelig udsigt til et forlig, har du mulighed for at få retshjælp på trin 3.

Retshjælp på trin 3 betyder, at advokaten kan lave arbejde for 2.240 kr. Heraf betaler staten halvdelen, og du skal så selv betale den anden halvdel, altså 1.120 kr., til advokaten.

Du kan godt få retshjælp på både trin 2 og 3 i den samme sag. Det betyder, at du kan få lavet advokatarbejde for 3.220 kr., hvoraf du selv skal betale 1.355 kr.

Det gælder både på trin 2 og 3, at hvis du får retshjælp til en ansøgning om fri proces, skal du ikke selv betale noget.

Det er ikke alle advokater, som deltager i ordningen med offentlig retshjælp. Dommerkontoret, kommunens social- og sundhedsforvaltning, statsamtet, de lokale advokatvagter, Forbrugerklagenævnet eller biblioteket kan oplyse dig om, hvilke advokater der giver retshjælp med offentlige tilskud.

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager
Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag
Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen er af overvejende erhvervsmæssig karakter.
Hvis du skal søge om gældssanering.
Hvis din sag er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage og ankenævn (du kan dog godt få retshjælp til at klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse).

Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, skal den bruges, før man kan få tilskud til offentlig retshjælp.

Det er også en betingelse for retshjælp, at advokaten fra starten bedømmer, at sagen kan afsluttes med det arbejde, der kan dækkes under retshjælpen.

Der ydes ikke retshjælp til:

  • Straffesager, her bliver en advokat beskikket af retten, jfr. nedenfor.
  • Erhvervssager og sager af overvejende erhvervsmæssig karakter
  • Gældssanering
  • Sager der behandles af en offentlig myndighed, såfremt vejledning og bistand gives af den enkelte forvaltning.

Retshjælpsforsikring

Til Deres forsikringer er der oftest retshjælpsforsikringsdækning, som i mange tilfælde dækker og betaler de med førelse af retssager forbundne omkostninger. Retshjælpsforsikringen dækker dog ikke alle slags retssager, og desuden er det en forudsætning, at omkostningerne kan anses afholdt med rimelig grund, at en advokat påtager sig sagen, samt at sagen af advokaten anmeldes til forsikringsselskabet.
Retshjælpsforsikringsdækningen er normalt betinget af, at De ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, så derfor bedes De sammen med policen her på kontoret aflevere Deres egen og Deres eventuelle ægtefælles/samlevers seneste skattemæssige årsopgørelse sammen med oplysning om antallet af hjemmeboende, mindreårige børn samt kopi af policen med indbo / hjem / familieforsikring.
Dækningssummen er mellem kr. 75.000 og kr. 130.000 (afhængig af forsikringsselskab) for sagens samlede sagsomkostninger, og Deres selvrisiko er som hovedregel 10 % heraf, dog minimum kr. 2.500.

Forside

Advokat Lone Falkenberg
Hovedvagtsgade 6, 4.sal
 DK-1103 København K
 Telefon 33 11 36 36 - Fax 33 11 36 38
E-mail: